E-services

E-services

ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบล และการชำระภาษีต่างๆของตำบล
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้าด้านการเกษตร 

 
  วันที่ภาษาไทย
การบริการ
คำร้อง
ดำเนินการ
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

มีจำนวน Recored ทั้งหมด 5 รวมทั้งหมด : 1 หน้า :