องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่อยู่ : หมู่ที่
2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7370 9770

Website: www.sibanpot.go.th

e-mail: abt_sibanpot@hotmail.com

สถานที่ตั้ง