องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ติดต่อ/สอบถาม
ที่อยู่:
ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
นราธิวาส
96000
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0-7370-9770
แฟกซ์: 0-7370-9770
http://www.sibanpot.go.th

ข้อมูล: อีเมล์ องค์การบรืหารส่วนตำบลศรีบรรทต
สำนักปลัด pralad@sibanpot.go.th
ส่วนการคลัง finance@sibanpot.go.th
ส่วนโยธา civil@sibanpot.go.th
ส่วนการศึกษา education@sibanpot.go.th
หน่วยกู้ภัย otos@sibanpot.go.th
อีเมล์สารบรรณ saraban@sibanpot.go.th

 

ที่อยู่ : หมู่ที่
2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 7370 9770

Website: www.sibanpot.go.th

e-mail: abt_sibanpot@hotmail.com

สถานที่ตั้ง