องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อ 087-4787085

ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
นางปทุมรัตน์  รองสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ 087-9698106

นางมุสลิมะห์  บือแน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ 089-8775830

นางชัยน๊ะ  แมเร๊าะ
ครู

ช่องทางการติดต่อ 081-0996845


นายมาหะมะสุกรี  ดือราแม 
ผช.นักวิชาการศึกษา


น.ส.รอฮานา  สาวี
ผช.จพง.ธุรการ
นางนูระไอนี  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอามีเนาะ  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ต่วนนาอีมะห์  สาแม
ผู้ดูแลเด็ก