องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
นักวิชาการศึกษา


นางปทุมรัตน์  รองสวัสดิ์
ครู

นางมุสลิมะห์  บือแน
ครู

นางชัยน๊ะ  แมเร๊าะ
ครู


นายมาหะมะสุกรี  ดือราแม 
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางนูระไอนี  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก