องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อ 087-4787085

ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ช่องทางการติดต่อ
นางปทุมรัตน์  รองสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ 087-9698106

นางมุสลิมะห์  บือแน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ 089-8775830

นางชัยน๊ะ  แมเร๊าะ
ครู

ช่องทางการติดต่อ 081-0996845


นายมาหะมะสุกรี  ดือราแม 
ผช.นักวิชาการศึกษา


น.ส.รอฮานา  สาวี
ผช.จพง.ธุรการ
นางนูระไอนี  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอามีเนาะ  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ต่วนนาอีมะห์  สาแม
ผู้ดูแลเด็ก


ที่ตั้ง
สำนักงาน

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัด
นราธิวาส


ติดต่อ
สอบถาม

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7370 9770วันและเวลา
ทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สารบรรณ
กลาง

saraban@sibanpot.go.th