องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางปทุมรัตน์  รองสวัสดิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางมุสลิมะห์  บือแน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางชัยน๊ะ  แมเร๊าะ
ครู


นายมาหะมะสุกรี  ดือราแม 
ผช.นักวิชาการศึกษา


น.ส.รออานา  สาวี
ผช.จนท.ธุรการ
นางนูระไอนี  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอามีเนาะ  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ต่วนนากีมะห์  สาแม
ผู้ดูแลเด็ก