องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 089-9751871
ว่าง
นายช่างโยธา

นายอับดุลกอเดร์  ดามะ
ผช.นายช่างโยธา

น.ส.นูรไอนี  หะยีอาแว
ผช.จพง.ธุรการ