องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 089-9751871ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ศลิษา  นิลรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัิติงาน
ช่องทางการติดต่อ 088-8263976
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.มาซูวี  วาเด็ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.นัสรอ  เจ๊ะน๊ะ
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.รอมือละ  ยะโก๊ะ
คนงานทั่วไป