องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 089-9751871ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ศลิษา  นิลรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัิติงาน
ช่องทางการติดต่อ 088-8263976
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.มาซูวี  วาเด็ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.นัสรอ  เจ๊ะน๊ะ
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.รอมือละ  ยะโก๊ะ
คนงานทั่วไป
ที่ตั้ง
สำนักงาน

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัด
นราธิวาส


ติดต่อ
สอบถาม

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7370 9770วันและเวลา
ทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สารบรรณ
กลาง

saraban@sibanpot.go.th