องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวน.ส.นูรีฮา  หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางนิติยา  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงานน.ส.มาซูวี  วาเด็ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางแมะเยาะ  ยะโก๊ะ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.มัสรอ  เจ๊ะน๊ะ
ผช.จพง.พัสดุน.ส.รอมือละ  ยะโก๊ะ
คนงานทั่วไป