องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ภัชรา  คล้ายสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ไซนะห์  ศาสน์พิสุทธิกุล
เจ้าพนักงานธุรการนายชยพล  นวลละออง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนายซอดีกี  เจ๊ะอาบ๊ะ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
น.ส.ปารีด๊ะ  มูน๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ฮาวีดา  เจะเตะ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยูรีดา  ยะโก๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.ซากีเราะ  รอเซ็ง
คนงานทั่วไป
น.ส.รอฮานา  สาวี
คนงานทั่วไป
น.ส.ฟาตือเม๊าะ  เจ๊ะอาบ๊ะ
แม่ครัว