องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ช่องทางการติดต่อ 086-2932626

นายสายนูดิง  สะโต
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ 086-2903217
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ภัชรา  คล้ายสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ 086-9929839
น.ส.ไซนะห์  ศาสน์พิสุทธิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่องทางการติดต่อ 089-8780543นายชยพล  นวลละออง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ช่องทางการติดต่อ 095-0523593
นายซอดีกี  เจ๊ะอาบ๊ะ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ฮาวีดา  เจะเตะ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ปารีด๊ะ  มูน๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ซากีเราะห์  รอเซ็ง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยูรีดา  ยะโก๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.ฟาตือเม๊าะ  เจ๊ะอาบ๊ะ
แม่ครัว
น.ส.อัฟนี  ดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป


ที่ตั้ง
สำนักงาน

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัด
นราธิวาส


ติดต่อ
สอบถาม

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7370 9770วันและเวลา
ทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สารบรรณ
กลาง

saraban@sibanpot.go.th