องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ช่องทางการติดต่อ 086-2932626

นายสายนูดิง  สะโต
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ช่องทางการติดต่อ 086-2903217
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ภัชรา  คล้ายสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ 086-9929839
น.ส.ไซนะห์  ศาสน์พิสุทธิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่องทางการติดต่อ 089-8780543นายชยพล  นวลละออง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ช่องทางการติดต่อ 095-0523593
นายซอดีกี  เจ๊ะอาบ๊ะ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ฮาวีดา  เจะเตะ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ปารีด๊ะ  มูน๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ซากีเราะห์  รอเซ็ง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยูรีดา  ยะโก๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.ฟาตือเม๊าะ  เจ๊ะอาบ๊ะ
แม่ครัว
น.ส.อัฟนี  ดือเร๊ะ
คนงานทั่วไป