องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายยาการียา  บือราเฮ็ง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ภัชรา  คล้ายสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
น.ส.ไซนะห์  ศาสน์พิสุทธิกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนายชยพล  นวลละออง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงานนายซอดีกี  เจ๊ะอาบ๊ะ
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
น.ส.ปารีด๊ะ  มูน๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.ฮาวีดา  เจะเตะ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยูรีดา  ยะโก๊ะ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.ฟาตือเม๊าะ  เจ๊ะอาบ๊ะ
แม่ครัว
น.ส.ซากีเราะ  รอเซ็ง
คนงานทั่วไป