องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต


นายฮาสัน  หมัดศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
นายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 086-2932626
น.ส.นูรีฮา  หะยีอาแว
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 080-0370420
นายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 089-9751871
นางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ 087-4787085