องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


จ่าเอก เสรี  แบเลาะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 089-2950156


จ่าเอก เสรี  แบเลาะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 089-2950156

นายสุไลมาน  แวสานิ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 086-2932626
นายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ 089-9751871
นายอาซูวัน  ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 089-9751871
นางซาอุยะ  ยาเซาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ 087-4787085