องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ว่าง
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
น.ส.กชกร  สุวรรณคีรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน