องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว




นายกูพ่า  รอเซ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 087-0704144




นายยารูมี  ซาเงาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 062-6727001

นางมีเนาะ  เจ๊ะน๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 085-8753858




นายมูหามะ  ดายี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 063-5807869