องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายกูพ่า  รอเซ็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 087-0704144
นายยารูมี  ซาเงาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 062-6727001

นางมีเนาะ  เจ๊ะน๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 085-8753858
นายมูหามะ  ดายี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 063-5807869

ที่ตั้ง
สำนักงาน

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัด
นราธิวาส


ติดต่อ
สอบถาม

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7370 9770วันและเวลา
ทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สารบรรณ
กลาง

saraban@sibanpot.go.th