องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายอูเซ็ง  ยะโก๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 080-7128727


นายมะซอบรี  อาแวะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 087-2948034

นายกูพ่า  รอเซ็ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 087-0704144นายสะอารี  อาแวกือจิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรทต
ช่องทางการติดต่อ 087-2969525