องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สภาพสังคม    

การศึกษา

                -  สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา             2              แห่ง

                -  ครู                                                                       21           คน

                -  นักเรียน                                                            510         คน

                -  ห้องเรียน                                                          21           คน

                -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                       5              แห่ง

 

การศาสนา

                ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลศรีบรรพต  นับถือศาสนาอิสลาม คือ ประมาณ 86.35 เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธ ประมาณ 13.65 เปอร์เซ็นต์ การนับถือศาสนาอิสลามจะเชื่อผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น

                                -  สำนักสงฆ์                                                        1              แห่ง

                                -  มัสยิด                                                                 7              แห่ง

                                -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน             1              แห่ง       

                                -  สถานีตำรวจชุมชน                                         1              แห่ง

                                -  จำนวนประชากร ตำบลศรบรรพตมีประชากรทั้งสิ้น 4,030 คน แยกเป็น

                                                                ชาย                         2,100     คน

                                                                หญิง                       1,930     คน

                                -  จำนวนครัวเรือน                              990      ครัวเรือน

 สภาพเศรษฐกิจ

                สภาพทางเศรษฐกิจ

                - อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก

                - อาชีพรองทำสวนผลไม้ ได้แก่ลองกอง ทุเรียน เงาะ ฯลฯ นอกจากนั้นมีการเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย และรับจ้าง

              หน่วยธุรกิจ

 เส้นทางคมนาคม

  1. เส้นทางที่ 1 เริ่มจากหมู่ที่ 4 ตำบลซากอ ผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลศรบรรพตไปออกอำเภอจะแนะ เป็นถนนลาดยาง
  2. เส้นทางที่ 2 เริ่มจากสามแยกสวนปาร์มไปหมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต เป็นถนนดินลูกรังในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาไม่สะดวก
  3. เส้นทางที่เชื่อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต เป็นถนนลูกรัง
  4. เส้นทางที่ 4 เริ่มจากสี่แยกถนนยางของหมู่ที่ 4 เพื่อไปยังบ้านไอร์กือเดร์ และบ้านบาตูกาเยาะเป็นถนนลูกรัง
  5. เส้นทางที่ 5 ถนนจากบ้านตืองอ ของหมู่ที่ 5 เพื่อไปยังลูโบ๊ะยือริง และบ้านสือโย๊ะเป็นดินลูกรัง
  6. เส้นทางที่ 6 ถนนลาดยางบ้านตืองอ ไปยังบ้านจือกอและบ้านบือดงเป็นถนนลูกรัง
  7. เส้นทางที่ 7 จากถนนลาดยางของหมู่ที่ 3 เพื่อไปยังบ้านยากาบองอ เป็นถนนลูกรัง

              จากอำเภอศรีสาคร      ไปถึงหมู่ที่ 1         บ้านไอรฺตุย           ระยะทาง   10   กิโลเมตร

              จากอำเภอศรีสาคร      ไปถึงหมู่ที่ 2         บ้านละโอ             ระยะทาง   13   กิโลเมตร

              จากอำเภอศรีสาคร      ไปถึงหมู่ที่ 3         บ้านตืองอ             ระยะทาง   18   กิโลเมตร

               จากอำเภอศรีสาคร     ไปถึงหมู่ที่ 4         บ้านไอร์กือเดร์     ระยะทาง   16   กิโลเมตร

                จากอำเภอศรีสาคร      ไปถึงหมู่ที่ 5         บ้านไอร์กือเนาะ  ระยะทาง   15   กิโลเมตร

ลักษณะชุมชนและสังคม

                ตำบลศรีบรรพตราษฎรส่วนใหญ่ทั้งดั้งเดิม และอพยพมาจากต่างถิ่น  ส่วนมากจะเป็นเครือญาติกันมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แบบพี่แบบน้อง มีการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เหมือนกันมีปัญหาและความต้องการคล้ายคลึงกัน

ผู้นำ ตำบลศรีบรรพต แบ่งออกเป็น  2 ประเภท

  1. ผู้นำทางราชการได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผสส. อสม. เป็นผู้นำแต่ละตำแหน่งจะปฏิบัติตนเป็นผู้นำแต่ละอย่างตามที่ตนเองสังกัด เพื่อนำเอาโครงการต่างๆ มาพัฒนาหมู่บ้านและตำบลและนำเอาปัญหาของตำบลเสนอต่อทางราชการ
  2. ผู้นำทางศาสนา ได้แก่ อีหม่าม คอติบ บิหลั่น และพระสงฆ์ ผู้นำทางศาสนาทางด้านนี้มีความสัมพันธ์และใกล้ราษฎรในตำบลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาอิสลาม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเชื่อผู้นำอย่างมาก

 

ระบบบริการพื้นฐาน

                ตำบลศรีบรรพต มีสถานีอนามัย  1 แห่ง โรงเรียนประถมฯ 2 แห่ง  มัสยิด 3 แห่ง  มีประปาภูเขาทุกหมู่บ้าน ไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

                ตำบลศรีบรรพต มีทรัพยากร ดังนี้

 1.   แหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถใช้เพื่อการเกษตร ได้ดังนี้

                      1.1  แม่น้ำสายบุรี                ไหลผ่านหมู่ที่      1-3          ของตำบล

                     1.2  สายน้ำไอร์กูเล็ง          ไหลผ่านหมู่ที่      3              ของตำบล

                     1.3  สายน้ำไอร์ตืองอ         ไหลผ่านหมู่ที่      3              ของตำบล

                     1.4  สายน้ำไอร์กาเวร์         ไหลผ่านหมู่ที่      3              ของตำบล

                     1.5  สายน้ำไอร์ปางง          ไหลผ่านหมู่ที่      4              ของตำบล

                     1.6  สายน้ำไอร์สือดอร์      ไหลผ่านหมู่ที่      2              ของตำบล

                     1.7  สายน้ำไอรละโอ         ไหลผ่านหมู่ที่      2              ของตำบล

                     1.8  สายน้ำไอร์แยง            ไหลผ่านหมู่ที่      2              ของตำบล

                     1.9  สายน้ำไอร์กากอ         ไหลผ่านหมู่ที่      2              ของตำบล

                     1.10 สายน้ำสายวารี             ไหลผ่านหมู่ที่      1              ของตำบล

                     1.11 สายน้ำไอร์กือเนาะ     ไหลผ่านหมู่ที่      5              ของตำบล

  2.  แหล่งน้ำที่สร้างเขื่อน

                มีประปาภูเขา 3 แห่ง คือ บ้านละโอ บ้านตืองอบ้านไอร์กือเนาะ

 3.  ทรัพยากรดิน

                ตำบลศรีบรรพต เป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ราบเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยดินเหมาะแก่การทำ สวนยางพารา และสวนผลไม้

  4.  ทรัพยากรป่าไม้

                ตำบลศรีบรรพต มีพื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณ 14,669 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรร์