องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  "ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว" 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

      การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชุมชนใช้ชีวิตพอเพียง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีน้ำประปา ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมน้ำพาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเทียวและป่าไม้ที่สมบูรณ์

ประวัติความเป็นมาของตำบลศรีบรรพต                        
                                 ตำบลศรีบรรพต เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลซากอ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2529 ก็ได้แยกมาเป็นตำบลศรีบรรพต โดยหมู่ที่ 6 ตำบลซากอมาเป็นที่ 1 ตำบลศรีบรรพต หมู่ที่ 7 ตำบลซากอ มาเป็นหมู่ที่ 2 ตำบล ศรีพบรรพต  และหมู่ที่ 8 ตำบลซากอ มาเป็นหมู่ที่ 3 ตำบลศรบรรพต และการประกอบอาชีพทำมาหากินของราษฎรในหมู่บ้านและตำบลมีการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่รองลงมาปลูกไม้ผลเป็นจำพวก ทุเรียน ลองกองเงาะ พืชไร่ เป็นต้น

ที่ตั้ง อาเขตการปกครอง และแผนที่ตำบลศรีบรรทต

                    ตำบลศรีบรรพต เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอศรีสาคร ในจำนวน 6 ตำบล และตั้งอยู่ทางด้านล่างของอำเภอ (ฝั่งขวาของแม่น้ำสายบุรี) มีเนื้อที่ประมาณ 70,569 ไร่ (112.91 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียง ดังนี้

                ทิศเหนือ              จด           ตำบลซากอ               
                ทิศใต้                   จด          
อำเภอระแงะ
               ทิศตะวันออก       จด           อำเภอระแงะและอำเภอจะแนะ
               ทิศตะวันตก          จด           ตำบลศรีสาคร

การแบ่งเขตการปกครองตำบลศรีบรรพต แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้

                                หมู่ที่ 1                   บ้านไอร์ตุย
                                หมู่ที่  2                  บ้านละโอ
                                หมู่ที่ 3                   บ้านตืองอ
                                หมู่ที่ 4                   บ้านไอร์กือเดร์
                                หมู่ที่ 5                   บ้านไอร์กือเนาะ 

                 


สภาพภูมิศาสตร์ 

               ตำบลศรบรรพต ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ที่ราบเป็นบางส่วน ใช้ในการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และมีที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อยภูมิอากาศจะมีลักษณะสภาพเหมือนๆ กันทั้งอำเภอ คือ จะมีฝนตกชุกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ย 2,000-3,000 มิลลิลิตร