องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

นายฮาสัน  หมัดศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

นางกชกร  สุวรรณคีรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ