องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


จ่าเอก เสรี  แบเลาะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 089-2950156


จ่าเอก เสรี  แบเลาะ
รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
ช่องทางการติดต่อ 089-2950156


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน