องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 


นายมาหามะอามิง  ยะโก๊ะ
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
นายตอรอเซะ  เสาะสะอิ
รองประธานสภาฯอบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
นายอิสมะแอ  ยอมา
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5
นายมูดอ  ยามู
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
นายรอมลี  อูมา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
นายยารูมี  ซาเงาะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
นายวาเฮง  ดือเระ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
นางมีเน๊าะ  เจ๊ะน๊ะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
นายแวมูดอ  แดนิมะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
นายอับดุลเล๊าะ  โต๊ะบือซา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5