องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายมะลี  วานิ
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3

นายรอมลี  อูมา
รองประธานสภาฯอบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
นายดอรอเซะ  เสาะสะอิ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1
นายตุวันฮามิต  นิมาแต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3
นายอันวาร์  ดะเซะ
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5
นายอัฟดาห์  แมเร๊าะ
เลขานุการสภาฯ อบต
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4