องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายมะลี  วานิ
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายรอมือลี  อุมา
รองประธานสภาฯอบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายดอรอเซะ  เสาะสะอิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายตุวันฮามิต  นิมาแต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอันวาร์  ดะเซะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายอัฟดาห์  แมเร๊าะ
เลขานุการสภาฯ อบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4