องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต

ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายมะลี  วานิ
ประธานสภาฯ อบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายรอมือลี  อุมา
รองประธานสภาฯอบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายดอรอเซะ  เสาะสะอิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายตุวันฮามิต  นิมาแต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอันวาร์  ดะเซะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายอัฟดาห์  แมเร๊าะ
เลขานุการสภาฯ อบต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


ที่ตั้ง
สำนักงาน

ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัด
นราธิวาส


ติดต่อ
สอบถาม

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7370 9770วันและเวลา
ทำงาน

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สารบรรณ
กลาง

saraban@sibanpot.go.th